Štatút súťaže

notifikácie

Štatút súťaže na sociálnej sieti Instagram, účet @dotykyaspojenia

Organizátor súťaže

 1. Súťaž na profile sociálnej siete Instagram – dotykyaspojenia (ďalej len ako „Súťaž“) je organizovaná a uskutočňovaná subjektom Slovenské komorné divadlo Martin, ktoré sídli na adrese Divadelná 1, 036 80 Martin, IČO: 36145301, DIČ: 2021429960 (ďalej len ako „Organizátor“ alebo „SKD“).
 2. Súťaž sa vzťahuje výlučne na územie Slovenskej republiky.
 3. Termín súťaže je oznámený v príslušnom súťažnom príspevku zverejnenom na Instagramovom účte @dotykyaspojenia. Organizátor si vyhradzuje právo upraviť dĺžku trvania Súťaže podľa potreby, resp. svojej úvahy, a to najmä Súťaž primerane predĺžiť, skrátiť alebo zrušiť bez náhrady.

Princípy Súťaže

 1. Do Súťaže sa môže zapojiť každý užívateľ sociálnej siete Instagram, ktorý je sledovateľom účtu @dotykyaspojenia s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (ďalej aj ako „účastník“). Ak sa do spotrebiteľskej súťaže zapojí užívateľ sociálnej siete Instagram, ktorý je sledovateľom účtu @dotykyaspojenia mladší ako 18 rokov, za vyžrebovaného výhercu prevezme výhru jeho zákonný zástupca.
 2. Účasť zamestnancov, zástupcov a osôb v pracovnom pomere s Organizátorom Súťaže a zamestnancov firiem spolupracujúcich na realizácii tejto Súťaže sa zakazuje.
 3. Účastník sa môže do Súťaže zapojiť splnením podmienok pri konkrétnom súťažnom príspevku. Súťažný príspevok je označený #súťaž.
 4. Pre zapojenie sa do Súťaže musí mať účastník nastavený svoj Instagramový účet ako verejný. Účasť v Súťaži nie je podmienená účasťou na festivale. Zúčastniť sa súťaže je možné aj pod pseudonymom/prezývkou.
 5. V prípade, že sa z dôvodu uvedeného chybného kontaktu nie je možné s spojiť s výhercom, zaniká jeho nárok na výhru a výhra pripadne náhradnému výhercovi.
 6. Účastník sa môže zúčastniť jednej Súťaže iba raz, t. z. uvedením odpovede iba v jednom komentári, ak nie je v príslušnom súťažnom príspevku uvedené inak.
 7. V prípade, že bude podmienkou komentovanie súťažného príspevku a účastník súťaže v rámci jednej Súťaže uvedie odpoveď vo viacerých komentároch pod príslušný súťažný príspevok, bude zo Súťaže vyradený, ak nie je v príslušnom súťažnom príspevku uvedené inak.
 8. Do žrebovania bude zaradený každý účastník Súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní konkrétne podmienky súťaže uvedené v súťažnom príspevku.
 9. Celkový počet výhercov konkrétnej Súťaže bude určený v príslušnom súťažnom príspevku.
 10. Každý účastník Súťaže má nárok iba na jednu výhru v rámci jednej Súťaže, pokiaľ to v súťažnom príspevku nie je uvedené inak.
 11. Žrebovanie výhercu/výhercov jednotlivých Súťaží prebehne náhodným výberom – žrebovaním zo všetkých účastníkov, ktorí splnili podmienky na zaradenie do žrebovania, bez účasti verejnosti. Žrebovanie výhercu/výhercov jednotlivých súťaží prebehne pod dohľadom dvoch (2) zamestnancov Organizátora Súťaže v sídle organizátora súťaže, pričom výherca/výhercovia budú stanovení najneskôr tri (3) pracovné dni od skončenia Súťaže.

Výhry v Súťaži

 1. Predmet výhry konkrétnej Súťaže je uvedený v konkrétnom súťažnom príspevku.
 2. Výhercom/výhercami v konkrétnej Súťaži sa môže/u stať ten/tí účastník/účastníci, ktorí splnili podmienky Súťaže uvedené v konkrétnom súťažnom príspevku.

Kontaktovanie výhercov a odovzdanie výhry

 1. Výherca/výhercovia Súťaže bude o získaní výhry oboznámený/í najneskôr do 5 pracovných dní od termínu žrebovania, resp. určenia výhercu, a to formou vloženia komentáru zo strany organizátora súťaže pod daný súťažný príspevok alebo vložením samostatného statusu obsahujúceho dané oznámenie, pričom bude/budú zároveň
  vyzvaný/í, aby Organizátora Súťaže kontaktoval/li na Instagramovom účte @dotykyaspojenia prostredníctvom súkromnej Instagram správy. V prípade, ak sa výherca/výhercovia Súťaže do 48 hodín od oboznámenia spôsobom podľa predchádzajúcej vety tohto bodu o výhru neprihlási/neprihlásia alebo výhru odmietne/odmietnu, je Organizátor súťaže oprávnený vybrať náhradného výhercu Súťaže.
 2. Výhru si môže výherca prevziať v sídle Organizátora po tom, ako bude vyzvaný prostredníctvom súkromnej Instagram správy.
 3. Organizátor výhru pripraví na prevzatie najneskôr po 7 pracovných dňoch od doručenia Instagram správy od výhercu.
 4. Výherca nie je povinný výhru prijať. Ak výherca výhru odmietne, výherca stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech Organizátora súťaže bez toho, aby výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany Organizátora. Za vyžrebovaného výhercu mladšieho ako 18 rokov prevezme výhru jeho zákonný zástupca.
 5. Vyžrebovaný/í výherca/výhercovia vecnej výhry si musí/musia prevziať výhru najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa jeho upovedomenia o výhre Organizátorom, a to v súlade s predchádzajúcou vetou.
 6. Vyžrebovaný výherca sa musí pri prevzatí vecnej výhry preukázať platným dokladom totožnosti, a v prípade vyžrebovaného výhercu mladšieho ako 18 rokov sa musí jeho zákonný zástupca preukázať platným dokladom totožnosti a hodnoverným dokladom o tom, že je zákonným zástupcom vyžrebovaného výhercu.
 7. Na výhry a ceny nie je právny nárok, a nie sú súdne a právne vymáhateľné, vrátane vymáhania účasti v tejto spotrebiteľskej súťaži. Organizátor nezodpovedá za vlastnosti výhier. Reklamácie sa na výhry nevzťahujú.
 8. Organizátor oznámi v zmysle § 8 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“), výhercovi hodnotu nepeňažnej výhry. Nepeňažná výhra je ostatným príjmom podľa § 8 Zákona o dani z príjmov a podlieha dani z príjmov v sume presahujúcej 350,- EUR. Výherca zodpovedá za splnenie svojich daňových a iných odvodových povinností plynúcich mu z prevzatej výhry.
kontakty
pokladnica
tel.: 043 422 22 12
tel.: 043 422 01 72
akreditačné stredisko
tel.: +421 905 267 648
k dispozícií od pondelka 19. 06. do nedele 25. 06.
festivalový Štáb
Monika Michnová
program
0905 366 664
Jakub Kotúč
propagácia
0904 042 904
Andrej Agricola
Technické zabezpečenie
0917 655 471
Anna Sochorová
Organizačné zabezpečenie
0907 879 489
Katarína Kučová
ubytovanie
0905 880 811
Iveta Ollerová
sekretariát
0905 305 632
Simona Valková
kafé BREPT
0917 504 232
tím
20 23
Na festivale pracuje veľa šikovných ľudí z mnohých divadiel, medzi nimi sú produkční, technici, zvukári, osvetľovači, kulisári, rekvizitári, maskérky, upratovačky a mnohí ďalší... ďakujeme.
riaditeľ
Tibor Kubička
programová riaditeľka
Monika Michnová
dramaturgická rada
Lenka Dzadíková, Barbora Forkovičová, Róbert Mankovecký, Monika Michnová, Zuzana Timčíková
technické zabezpečenie
Andrej Agricola
organizačné zabezpečenie
Anna Sochorová
tlačové materiály
Mira Kováčiková
sociálne siete
Jakub Kotúč, Zuzana Palenčíková
web
Jakub Kotúč
mediálna podpora
Zuzana Palenčíková
festivalový žurnál
Michal Badín, Diana Pavlačková (šéfredaktorka), Alexandra Rychtarčíková, Ivana Topitkálová, Alžbeta Vakulová
livestream
Jakub Kotúč, Peter Michalík, Matej Pančík
foto
Braňo Konečný, Tomáš Kubík
video
Maximiliana Gontková, Braňo Konečný
koncepcia a moderovanie Platformy
Lukáš Brutovský, Miro Dacho
projekty
Monika Ondrušová
sekretariát
Iveta Ollerová
účtovníctvo a služby
Agnes Capková, Drahomíra Kuliačková Panušková, Simona Valková, Silvia Zacharová, Jana Majerová
pokladňa
Eva Ochodnická
technická podpora predaja
Slavomír Ochodnický
ubytovanie
Katarína Kučová
zdravotná služba
Zdenka Malá
technický štáb
Janka Nosálová, Mária Brachňáková, Ján Kurhajec, Tatiana Goldmannová, Ivana Matuľová, Soňa Mušáková, Anna Paulovičová, Nina Malková, Juraj Bojnický, Jaroslav Daubner, Marián Frkáň, Peter Klaudíny, Peter Pecko, Jaroslav Fábry, Pavol Janský, Matej Kramár, Matej Neradil,Vladimír Kubis, Zdenek Polášek, Tomáš Had, Vladimír Mihalik, Miroslav Domian, Peter Vangeľ, Michaela Gálíčková, Veronika Kuciaková, Monika Ondrušová st., Božena Petrášová, Vlastimil Kulifay, Juraj Boček, František Lacko, Milan Drahno, Tibor Gregor, Pavol Malina, Barbora Špániková, Sarah Koláriková, Anna Badínová, Michaela Váňová, Eliška Bilková, Lenka Drahnová, Lucia Hauzerová, Barbora Hofierková, Daniela Holubová, Zuzana Minarovičová, Jarmila Mráziková, Katarína Schmidtová, Dorota Uríková, Anna Valášková, Eva Oľhová
vizuál a propagácia
logo
MADE BY VACULIK
propagačné materiály
Dalibor Palenčík
zvučka
Milo Kráľ
TV spot
Lukáš Brutovský, Róbert Mankovecký
rozhlasové spoty
Róbert Mankovecký
interný dátový systém
Ivan Kharlamov
webová stránka
UNITE s.r.o.
archív
'08 '22
Program minulých ročníkov, záznamy diskusií, fotogalérie a festivalový denník sú k dispozícii na odkazoch k jednotlivým ročníkom.